SUPERFOSFÁT - univerzální fosforečné hnojivo

Superfosfát patří mezi základní fosforečná hnojiva pro krytí potřeby fosforu v půdě a zajištění a udržení stálých a vysokých sklizní. Dostatek fosforu urychluje zrání, podopruje nasazení květů a přispívá k tvrorbě pevných pletiv. Superfosfát se dodává granulovaný ve formě šedých až šedohnědých granulí. Obsahuje jako hlavní součást monokalciumfosfát, rozpustný ve vodě. 

Technické parametry:

fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % min. 17,0 %
fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % min. 15,8 %

Použití

Superfosfát je hnojivo určené k základnímu hnojení ke všem plodinám a na všech druzích půd. Používá se jako součást výživy rostlin fosforem formou základního hnojení brzy na jaře a na podzim, nejlépe v kombinaci s hnojením organickými hnojivy, kompostem či hnojem. Nepoužívá se na pozemky s pH nižším než 5,5.

Doporučené dávkování

zelenina 200 - 400 g/10m2
luštěniny           250 g/10m2
mladé ovocné stromky 200 - 300 g/10m2
plodné ovocné stromky           500 g/10m2
kukuřice           400 g/10m2
brambory 400 - 600 g/10m2
vinná réva           500 g/10m2

 

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 3 kg, 5 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

nebezpečí
H318: Způsobuje vážné poškození očí
 
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí
P262  Zabraňte styku s očima, kůží nebo obličeje
P280  Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje                                                                        
 
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vymývejte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a jsou lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.
P310     Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření  
P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci
 
Nebezpečné složky
dihydrogenfosforečnan vápenatý ( ES 231-837-1)
 

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.