Hnojivo NPK(S) 10-10-10(-13)

Amonný dusík jako N v % 10,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 10,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 8,5
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 10,0
Síra jako SO3 v % 32,0

Rozsah a způsob použití

Třísložkové hnojivo obsahující základní živiny jako je dusík, fosfor a draslík. Hnojivo je určeno k základnímu hnojení (před setím nebo výsadbou). Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7-14 dní před sesím. Je vhodné pro obiloviny, zeleninu, do sadů, chmelnic, vinic, travní porosty.

Doporučené dávkování

Plodina Dávka kg/ha
Jarní obiloviny 500 - 1.000
Ranné brambory 600 -    800
Konzumní a prům. brambory 800 - 1.200
Cukrovka 900 - 1.300
Nízkoprodukční trávníky 300 -    500
Přirozené travní produkty 600 -    900

Pokyny pro bezpečnost a ochranu při práci

Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo: Nezezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 - Způsobuje vážné poškození očí

Standardizované pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P262 Zabraňte styku s kůží, očima nebo oděvem

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte usta. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P315 Okamžite vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P501 Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci

Nebezpečné složky: Superfosfát - dihydrogenfosforečnan vápenatý (ES 231-837-1)

Podmínky pro skladování

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označenya názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Doba použitelnosti: 24 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.