LEDEK VÁPENATÝ (LV 15) - granulované rychle působící dusíkaté hnojivo s obsahem vápníku

Ledek vápenatý je dusíkaté hnojivo pro hnojení základní živinou - dusíkem. Dusík patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty - bílkoviny. Nedostatek snižuje růst rostliny, omezuje tvorbu chlorofilu, bílkovin a enzymů. Ledek vápenatý tvoří bílé až našedlé granule obsahující dusičnan vápenatý a asi 10 % dusičnanu amonného. Na vzduchu rychle vlhne a dobře se rozpouští i v malém množství vody. 

Technické parametry:

Celkový dusík jako N v % min. 15,0
Obsah vápníku jako Ca2+ v % min. 20,0

Použití

Ledek vápenatý je hnojivo vhodné pro všechny plodiny a kultury s výjimkou azalek, rododendronů a kanadských borůvek, je určené k výživě ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Aplikuje se zejména na list při přihnojování během vegetace, působí rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselých půdách, neboť vápník zmírňuje účinek půdní kyselosti.

Doporučené dávkování

Zelenina
košťáloviny 180 - 360 g/10m2
kořenová 180 - 360 g/10m2
plodová 180 - 240 g/10m2
brambory      do 180 g/10m2
cibulová      do 180 g/10m2
luskoviny      do 140 g/10m2
Ovoce
jádroviny 180 - 360 g/10m2
peckoviny 180 - 360 g/10m2
drobné ovoce 180 - 360 g/10m2
jahody 200 - 600 g/10m2
vinná réva    50 - 100 g/10m2

 

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg nebo volně ložené.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

nebezpečí
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle.
 
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování.
P310Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem
P501Odstraňte obsah/obal  předáním oprávněné osobě k likvidaci.
 
Nebezpečné složky
dusičnan vápenatý ( ES 233-332-1)
 

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.