FERIN

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Obsah železa jako Fe v % 2,3 %

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo  10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití

FERIN je tmavá kapalina primárně určená k likvidaci mechů v okrasných a sportovních trávnících. Současně s likvidací mechů FERIN svým složením podporuje růst a zajišťuje svěží barvu trávníku. Používá se v období od dubna do října v časovém odstupu 14 dní. Aplikaci je možno provádět kdykoli, nejlepších výsledků je dosaženo při použití v podvečer, ne za přímého slunečního svitu, 2.-4. den po sečení. Do 1 hodiny po aplikaci FERINU doporučujeme trávník zavlažit vodou. Před použitím nutno protřepat.

Doporučené dávkování:

1 litr FERINU ošetří proti mechu 50 m2 trávníkové plochy.

Aplikace přípravku:

  • postřikem – 1 litr Ferinu rozpustíme v 5 – 10 litrech vody
  • zálivkou – 1 litr Ferinu rozpustíme ve 30 – 100 litrech vody.

Pozn.: Množství vody lze upravit dle potřeby, důležité je zachovat dávkování 1 litru přípravku na 50 m2 travnaté plochy.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S 36/37/39).

Skladování a doprava:

Výrobek je nutné skladovat na suchých místech, v původních obalech, odděleně od potravin, krmiv. Teplota nesmí klesnout pod +5 °C. Vlivem dlouhodobého skladování za nízkých teplot může dojít k vytvoření krystalické usazeniny v láhvi s přípravkem. Toto není na závadu. Usazeninu rozpustíme v malém množství vlažné vody a vzniklý roztok přidáme k aplikačnímu roztoku. Hnojivo se dodává balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

2 roky od data plnění při skladování v původních obalech.

Informace pro obchodníky:

Výrobek je balen do PE lahví s etiketou a návodem k použití o objemu 1 l, dle dohody lze balit do 5 l kanystrů nebo 50 l barelů.
 

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.