CERERIT - komplexní bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky

CERERIT® je kombinované bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Obsahuje základní živiny (dusík, fosfor, draslík), dále hořčík a stopové prvky (bor, molybden, zinek, měď). Svým složením patří CERERIT® ke komplexním hnojivům zajišťujícím rostlinám všechny důležité živity potřebné pro jejich vývoj a růst. Z celého sortimentu průmyslových hnojiv je CERERIT® nejpoužívanější hnojivo mezi zahrádkáři a pěstiteli.

Technické parametry:

Celkový dusík jako N v % min. 6,9 Součet živin v % min. 30,1
Fosfor rozpustný ve vodě a netr. citranu amonném jako P2O5 v % min. 11,9 Bor v % od 0,03 do 0,09
Molybden v % od 0,003 do 0,009
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % min. 6,5 Měď v % od 0,004 do 0,012
Draslík jako K2O v % min. 9,9 Zinek v % od 0,008 do 0,024
Hořčík jako Mg0 v % min. 1,0 Chloridy jako Cl- v % max. 1,0

 Použití

CERERIT® je bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí nebo sázení a přihnojování během vegetace. Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace. Po rozpuštění je vhodný k hnojení zálivkou.

Doporučené dávkování

Zelenina Ovoce
košťáloviny 400 - 1.000 g/10m2 jádroviny 500 -    600 g/10m2
kořenová 200 -    600 g/10m2 peckoviny 300 -    500 g/10m2
plodová 400 -    600 g/10m2 drobné ovoce 300 - 1.000 g/10m2
brambory 300 -    500 g/10m2 chmel 200 -    600 g/10m2
okrasné rostliny 100 -    300 g/10m2

 

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do PE folie s potiskem o hmotnosti obsahu hnojiva 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg a 50 kg. Jednotlivá balení jsou skupinově balena do papírových pytlů a kartónů a tyto jsou paletizovány. Pro zemědělce a pěstitele je možno hnojivo dodat v PE pytlích o hmotnosti obsahu 50 kg, žocích Big-Bag 500 - 1.000 kg, nebo i volně ložené.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

nebezpečí
H318: Způsobuje vážné poškození očí
 
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí
P262  Zabraňte styku s očima, kůží nebo obličeje
P280  Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje
 
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně vymývejte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a jsou lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.
P310     Okamžitě volejte lékaře
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření  
P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci
 
Nebezpečné složky
dihydrogenfosforečnan vápenatý ( ES 231-837-1)
C 16-18 alkylaminy ( ES 292-550-5)

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.