NPK(S) 8-24-24(-9)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 8,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 24,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 21,0
Vodorozpustný odxid draselný jako K2O v % 24,0
Obsah síry jako SO3 v % 9,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu a draslíku.

Doporučené dávkování:

Kultura Půdy se střední zásobou P,K
kg/ha
Půdy s nízkou zásobou P,K
kg/ha
Ozimá pšenice 250 - 350 300 - 500
Sladovnický ječmen 200 - 300  
Řepka   150 - 200
Cukrová řepa 100 - 200 (startovací) 300 - 500
Kuku5ice 250 - 350 250 - 500
Slunečnice 250 - 450  

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Skladování a doprava:

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

36 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.