NPK(CaS) 4-12-12(-12,5-12)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota 
Celkový dusík jako N v % (v ammonné formě) 4,0
Fosfor rozpustný v minerálních kyselinách jako P2O5 v % 12,0
Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě jako P2O5 v % 10,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 8,0
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 12,0
Vápník rozpustný ve vodě jako CaO v % 12,5
Síra rozpustná ve vodě jako S v % 12,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se používá k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka hnojiva v kg/ha dle zásoby P v půdě
vysoká střední nízká
ozimé obiloviny 350 450 550
jarní obiloviny 250 375 500
řepka 300 425 550
cukrová řepa 350 475 600
luštěniny 300 425 550
pastviny 350 500 650

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc:

Při zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

Při požití: vypít bezprostředně po požití O,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování a doprava:

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích nebo vacích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování nebo v původních obalech.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.