NPK(S) 15-15-15(-20)

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 15,0
- Amonný dusík jako N v % 9,0
- Amidický dusík jako N v % 6,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 15,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 13,0
Vodorozpustný oxid draselný jako K2O v %

15,0

Síra jako SO3 v %, ve formě síranu (+/- 0,9 %)

20,0

Vlhkost v %

max. 1,5

Částice od 2 do 5 mm v % min. 92,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Maximální záporná odchylka pro každý hlavní živinný prvek 1,1 % hm.
Maximální záporná odchylka pro všechny hlavní živiny 1,9 % hm.
Všechny živiny v dostupné formě.
Ošetřeno povrchovou úpravou proti spékání.

Obsah rizikových prvků:

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):  kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo je určené k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a k přihnojování během vegetace, zejména u půd se střední a vysokou zásobou fosforu a draslíku. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky. Méně vhodné pro okurky, papriku, tykve, keřové drobné ovoce a jahody. NPK 15-15-15 je třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík v lehce přijatelné formě pro rostliny. 60 % dusíku je v ledkové formě a draslík je ve vodorozpustné chloridové formě. Živiny jsou v hnojivu ve formě vápenatých, amonných a draselných solí kyseliny fosforečné, dusičné a chlorovodíkové. Jsou to šedé granule o velikosti 2 až 5 mm.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
Pšenice 150 -     250 na podzim
Ječmen, žito, oves 400 -     600 na jaře
Řepka ozimá 500 -     800 na jaře
Okopaniny 400 -     500 na jaře
Kukuřice na siláž 900 - 1.100 na jaře
Louky a pastviny 300 -     400 na jaře
Zelenina 400 -     480 na jaře

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně podle výživného stavu rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P221    Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P210    Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Zákaz kouření.
P260    Nevdechujte prach.
P262    Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P270    Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280    Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
             Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313    Vyhledejte lékařskou pomoc
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ:
             Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
             Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
             Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P501    Obsah / obal odstraňte předáním odpovědné osobě k likvidaci.
 

Skladování a doprava:

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Hnojivo je dodáváno volně ložené, v PE obalech po 50 kg. Zpětný odběr obalů zajišťuje firma EKOKOM a.s. Praha. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

Npodléhá předpisům ADR/RID.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.