NPK(MgS) 12-12-12(-2-27)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Granulované hnojivo, rovnoměrné granule, barvy světlé až tmavě šedé, sypná hmotnost 0,85 – 0,95 kg.dm-3

Vlastnost

Hodnota
Celkový dusík jako N v %, ve formě amonné 12,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 12,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 10,0
Draslík jako K2O rozpustný ve vodě v %, vě formě KCl 12,0
Hořčík jako MgO v %, ve formě uhličitanu (+/- 0,5 %) 2,0
Síra jako SO3 v %, ve formě síranu (+/- 0,9 %) 27,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo je možné aplikovat především na jarní hnojení rostlin (řepka, řepík, řepa, hořčice, zelí, květák, kedlubna) luštěniny, brambory, cibuli, pórku, česneku i křenu. Dobré výsledky byly dosaženy při hnojení užitkových pastvin a ekologických půd. Používá se k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Nejlepší využití hnojiva je zapravením do půdy (10-20 cm) před anebo přímo při setí. Hnojivo je možné bezprostředně před aplikací míchat s močovinou, dusičnanem amonným, ledkem a kdykoli s draselnou solí.

Doporučené dávkování:

Množství P a K v půdě nízké střední vysoké
Kultura (výnos) dávka kg/ha (+ kg K)
Obilniny ozimé i jarní (1 t) 150 100 50
Řepka (1 t) 265+40 200+30 100
Hrách (1 t) x 125+25 75
Brambory      
- s mrvou (10 t) 150+40 90+35 20+20
- bez mrvy (10 t) 190+70 125+65 75+40
Cukrová řepa      
- s mrvou (10 t) 180+30 120+25 60+20
- bez mrvy (10 t) nepěstovat 150+70 90+50
Krmná řepa      
- s mrvou (10 t) 100+25 25+20 20 kg K
- bez mrvy (10 t) 125+75 85+60 50+35
Kukuřice      
- na siláž (10 t masy) 225+25 150+30 60+20
- na zrno (1 t) 150+30 100+30 40+20
Louky a pastviny 180+45 125+40 80+20
Cibule, pór, květák, mrkev, petržel (kg/ha) 725 475 250
Bílé zelí (kg/ha) 1.150 800 450
Travní porosty (na každých 10 t masy) 180+25 125+25 75

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

  • Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21).
  • Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc:

  • Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
  • Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
  • Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množství vody, později, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování a doprava:

Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin. Hnojivo skladovat v čistých a suchých skladech, chránit proti povětrnostním vlivům (sluneční záření, srážky). Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepodléhá předpisům RID/ADR:

Doba použitelnosti:

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování / v původních obalech. 

Poptávky a dotazy:

Položky označené   jsou povinné.