NPK 10-26-26

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 10,0
Fosfor rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 26,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 18,0
Draslík jako K2O rozpustný ve vodě v % 26,0
Vlhkost v % max. 1,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice pod 6 mm v % 100,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo je určené k základnímu hnojení a k přihnojení během vegetace. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky. Méně vhodné pro okurky, papriku, tykve, keřové drobné ovoce a jahody. NPK 10-26-26 je třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík v lehce přijatelné formě pro rostliny.

Doporučené dávkování:

Kultura   Dávka kg/ha
Pšenice, žito, ječmen oz.   150 - 200
Ječmen jarní, oves  300 - 350 400 - 600
Okopaniny   400 - 500
Řepka  400 - 500 300 - 400
Zelenina  500 - 600 400 - 500
Travní porosty   300 - 400

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně podle výživného stavu rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, proto je třeba chrínit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Zasažení očí: co nejrychleji a důkladně vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody (S26).
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odlom zasažený oděv (S28).
Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařkou pomoc.

Skladování a doprava:

Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo ve velkoobjemových vacích typu ByiBag po 500 kg. Zpětný odběr obalů zajišťuje firma EKOKOM a.s. Praha. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

12 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.