Siarkomix G

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Oxid sírový jako SO3 v % 40 - 45
Oxid vápenatý jako CaO v % 30 - 35
Rozpustnost v % 100
Vlhkost v % ≥3
Rakce pH 9
Obsah částic 3 - 6 mm v % min. 90
Objemová hmotnost v kg.dm-3 1,15
Barva odstíny bílé

Rozsah a způsob použití:

Dodávání síry a vápníku jako živiny, regulace pH půdy.
Hnojivo s vysokým obsahem síry a vápníku a velmi vysokou rozpustností, vyrobeno na bázi síranu vápenatého.
Vysoká rozpustnost zaručuje přiměřenou mobilitu síry a vápníku v půdním profilu.
Obsažená síra je vysoce přístupná, v síranové formě.
Síranová forma hnojiva zajišťuje vysoký stupeň vázání a údržby v půdní struktuře.
Díky tomu je hnojivo odolné vůči vypláchnutí a zajišťuje tak konstantní přístup rostlin k síře a vápníku.
Hnojivo je určeno k hnojení všech druhů polních plodin, sadů, zahradnictví, luk. Siarkomix G by měl být použit pro obiloviny, olejnatá semena, křovinné rostliny, kořenové plodiny, zejména pro rostliny se zvýšenou poptávkou po síře, tj. řepka, kukuřice, hořčice, vojtěška, cukrová řepa, tráva.
Hnojivo je možné mísit s většinou pevných hnojiv, s výjimkou hnojiv fosforečných.
Nekombinujte s hnojem a mrvou (doporučujeme 4 - 6 týdenní přestávku).
Produkt lze aplikovat všemi dostupnými rozmetadly hnojiv. Doporučuje se zapracovat do orné půdy.

Doporučené dávkování:

Kultura dávka kg/ha pH půdy doporučený termín
Pastviny 300 6,0 celoročně
Kukuřice 400 7,0 podzim / jaro
Pšenice 300 6,5 podzim / jaro
Žito 200 6,0 podzim / jaro
Ječmen 300 7,0 podzim / jaro
Oves 200 6,0 podzim / jaro
Tritikále 250 6,5 podzim / jaro
Řepka 500 7,0 podzim / jaro
Cukrovka 500 7,0 podzim / jaro
Červená řepa 450 7,0 podzim / jaro
Brambory 350 6,0 podzim / jaro
Mrkev 400 7,0 podzim / jaro
Zelí 500 7,5 podzim / jaro
Cibule 250 7,0 podzim / jaro
Celer 500 7,0 podzim / jaro

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Dávka by měla být upravena na základě aktuální indikace kyselosti půdy a získání agronomické třídy požadované hodnoty pH doporučené pro konkrétní plodiny. Dávky jsou uvedeny v [SO3], tedy jako čistá složka.
Ztráty síry z půdy jsou velmi rozmanité a obvykle velké. Zvýšený výnos rostlin je od 20 kg do 80 kg S na hektar. Vyplachování z intenzivně hnojené půdy podléhá 30 kg až 50 kg na 80 kg S.
Síra patří k obzvláště mobilním prvkům, takže se velmi rychle vyplachuje. Nejméně síry je obsaženo v lehkých půdách s nízkým obsahem humusu. V současné době je 70 % našich půd bohatých na síru.
Náš výzkum naznačuje, že je bezpečnější a účinnější rozdělit dávku hnojiv se sírou tak, aby jednorázově nebyla aplikována více než polovina doporučené dávky, a ošetření bylo opakováno pravidelně.
Aplikujte v tradičních agrotechnických obdobích na jaře a podzimní kultivaci. Individuálně v obdobích doporučených pro daný druh rostliny. Také přihnojování podle potřeby. Rostliny s vyššími nároky na síru dodatečně brzy na jaře.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Síran vápenatý může ohrožovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při opakovaném kontaktu s pokožkou. Prach hnojiva dráždí pokožku, dýchací cesty a oči, u citlivých osob může případně způsobit i další vážnější zdravotní potíže. Při manipulaci je nutno používat pracovní prostředky k ochraně pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je reparačním krémem.
Při nadýchání: přerušit práci.
Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně omýt vodou a mýdlem.
Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Specifická rizikovost:
• R 36 Dráždí oči

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání:
• S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
• S 22 Nevdechujte prach
• S 25 Zamezte styku s očima
• S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování a doprava:

Hnojivo by mělo být skladováno v suchých skladech, chráněných před vlivem povětrnostních podmínek.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy:

Položky označené   jsou povinné.