Jurský vápenec G

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Uhličitan vápenatý jako CaCO3 v % 95 - 98
Oxid vápenatý jako CaO v % 50 - 53
Vápník jako Ca v % 36 - 40
Neutralizační hodnota 55
Reaktivita v % 100
Obsah částic 3 - 6 mm v % min. 90
Objemová hmotnost v kg.dm-3 1,25
Barva odstíny bílé

Rozsah a způsob použití:

Regulace pH půdy, odkyselení, zdroj vápníku (Ca) jakožto nutričního a růstového faktoru.
Křída je hnojivo ve formě granulí s reaktivitou a rozpustností až do výše 100 %. Vyrábí se na bázi vápenného prášku a sorbentu s nejvyššími a nejlepšími fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Maximální reaktivita zajišťuje rychlé a efektivní pronikání do struktury půd. Má velmi vysokou rozpustnost a stimuluje v půdě rychlé změny pH a správný vývoj a růst plodin.
Hnojivo je možné mísit s většinou pevných hnojiv, s výjimkou hnojiv fosforečných.
Nekombinujte s hnojem a mrvou (doporučujeme 4 – 6 týdenní přestávku).
Produkt lze aplikovat všemi dostupnými rozmetadly hnojiv. Doporučuje se zapracovat do orné půdy.

Doporučené dávkování:

Kultura dávka kg CaO/ha pH půdy
Travní porosty 1.000 6,0
Kukuřice, ječmen 1.000 7,0
Pšenice 1.000 6,5
Žito, oves 500 6,0
Tritikále 700 6,5
Řepka, cukrovka, červená řepa 1.000 7,0
Brambory 600 6,0
Mrkev 1.000 7,0
Zelí 1.000 7,5
Cibule, celer 600 7,0

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Dávka by měla být upravena na základě aktuální indikace kyselosti půdy a získání agronomické třídy požadované hodnoty pH doporučené pro konkrétní plodiny. Dávky jsou uvedeny v CaO, tedy jako čistá složka. V praxi to znamená, že hnojiva s obsahem oxidu vápenatého (CaO – 50 %) je třeba použít 2 x více.
Příklad:
Dávka [CaO] 700 kg x 2 = 1.400 kg [CaCo3] hnojiva.
Náš výzkum naznačuje, že je bezpečnější a účinnější rozdělit dávku vápenatých hnojiv tak, aby jednorázově nebyla aplikována více než polovina doporučené dávky, a ošetření bylo opakováno pravidelně.
Vápníková hnojiva by neměla být používána na zásobní hnojení – tzn. velké dávky 4-5 t, jednou za několik let. Čím vyšší je aplikována dávka najednou, tím více může dojít k výplachu z půdy již v prvním roce, dokonce až o 50 %.
Polní plodiny: použití v tradičních agronomických lhůtách. Na jaře před setím nebo s aplikací hnojiv, na podzim na strniště před orbou. Produkt může být použit i v zimě.
Ovoce a zelenina: vzhledem k velmi pestré škále by měla být nastavena široká variabilita v jednotlivých lhůtách pro určitou skupinu plodin. Tradičně setí, brzy na jaře, na podzim, po sklizni.
Travní porosty: brzy na jaře nebo na podzim. V případě potřeby možná aplikace mezi řádky.

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jurský vápenec může ohrožovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při opakovaném kontaktu s pokožkou. Prach hnojiva dráždí pokožku, dýchací cesty a oči, u citlivých osob může případně způsobit i další vážnější zdravotní potíže. Při manipulaci je nutno používat pracovní prostředky k ochraně pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je reparačním krémem.
Při nadýchání: přerušit práci.
Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně omýt vodou a mýdlem.
Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Specifická rizikovost:
• R 36 Dráždí oči

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání:
• S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
• S 22 Nevdechujte prach
• S 25 Zamezte styku s očima
• S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování a doprava:

Hnojivo by mělo být skladováno v suchých skladech, chráněných před vlivem povětrnostních podmínek.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

 

Poptávky a dotazy:

Položky označené   jsou povinné.