Síran amonný krystalický

Chemický a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: (NH4)2SO4

Vlastnost Hodnota
amonný dusík jako N v % min. 20,6
vlhkost max. 0,8

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Síran amonný obsahuje min. 20,6 % dlouhodobě působícího dusíku v amonné formě, spolu s 23 % síry ve vodorozpustné formě. Používá se ke všem plodinám při jarní přípravě půdy. Do půdy se zapravuje ihned po rozhození. Je velmi výhodný při pěstování brambor a plodin vyžadujících vysoký obsah síry. Hnojivo nesmí být aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem ke směru větru mohlo ohrozit. Hnojivo má kyselou reakci.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
pšenice 350 - 400
řepa 600 - 650
řepka 500 - 600
oves 150 - 200
kukuřice 550 - 650
cukrovka 500 - 550
brambory 450 - 500

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím případných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Symbol nebezpečnosti: Dráždivý

 

R 36/37/38 dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

S (2) Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc:

Při zasažení pokožky:

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo
 • zajistěte lékařské ošetření

Při zasažení očí:

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím)
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte lékařské ošetření

Při požití:

 • pokuste se o vyvolání zvracení
 • dejte vypít 0,5 l vlažné vody a znovu vyvolejte zvracení
 • pokud možno, podejte medicinální uhlí
 • zajistěte lékařské ošetření

Při nadýchání:

 • okamžitě přeruště expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • zajistěte lékařské ošetření

Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxilogickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

přímá NONSTOP telefonní linka 224 919 293, 224 915 402

Podmínky skladování:

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovatelnému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí.

Přeprava:

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytími dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisům ADR/RID. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Doba použitelnosti:

12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění:

Při manipulaci s hnojivem se musí zabránit styku s látkami, které jsou silnými oxidovadly, protože s nimi může reagovat až výbušně. Dále se musí zabránit styku hnojiva se silnými alkáliemi, např. vápenným hydrátem. Při styku s těmito látkami se uvolňuje toxický amoniak.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.