SAM 240

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: (NH4)2SO4.CO-(NH2)2.H20

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % min. 18,4
Močovinový dusík jako podíl z celkového dusíku v % min. 60
Biuret v % max. 0,2
hodnota pH od 6,0 do 8,0
nečistoty na sítě 0,5 mm v % max. 0,5


Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (vmgna kg hnojiva) - kadmium 1,0; olovo 10,0; rtuť 1,0; arzén 10; chrom 50,0. 

Rozsah a způsob použití:

SAM je vodný roztok síranu amonného a močoviny. Hnojivo je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlení rozkladu zaorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Aplikaci lze provádět pozemně postřikovači, letecky a hnojivou závlahou. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze použít ke všem plodinám. Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy a k meziplodinám. Vzhledem k tomu, že hnojivo obsahuje rychle i pozvolna působící formy dusíku, je možno jím hnojit na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci. Výhodně ho lze použít k plodinám, které dobře reagují na hnojení sírou (olejniny, cibule, česnek, jeteloviny, sója apod.).

Doporučené dávkování:

Skupina plodin kg/ha l/ha
okopaniny 300 - 800 240 - 630
obiloviny 200 - 600 150 - 450
olejniny 250 - 600 200 - 400

Doporučené dávkování k základnímu hnojení u zeleniny:

Skupina plodin Druh zeleniny l/ha
košťáloviny zelí, kedlubny, kapusta 300 - 500
ostatní 200 - 250
cibulová zelenina cibule, česnek 250 - 300
ostatní 150 - 200
listová zelenina salát, špenát    50 - 100
kořenová zelenina křen, ředkvička, ředkev 300 - 400
ostatní 100 - 150
plodová zelenina rajčata, paprika 400 - 500
ostatní 150 - 200
lusková zeleniny hrách - fazol, na lusky 150 - 200
brambory rané, polorané 150 - 200

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Může poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti a vyvolat ekzémy. Technickými opatřeními je třeba omezit kontakt pracovníků s hnojivem na minimum. Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S 37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte s velkým množstvím vody (S 28).

Skladování a přeprava:

Hnojivo se skladuje v uzavřených zásobnících. Alternativou je skladování ve vacích Flexitank. Aby nedošlo ke krystalizaci, nesmí být teplota nižší než -10 °C. Zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody, je nutno zabránit vniknutí hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod. Hnojivo není látkou požárně nebezpečnou ani výbušnou. Dodává se v železničních cisternách nebo autocisternách, není-li dohodnuto jinak. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

Nepodléhá předpisům RID/ADR. 

Doba použitelnosti:

18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.