N(MgS) 21(-4-35)

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: směs močoviny a síranu amonného

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 21,0
- Amidický dusík jako N v % 8,0
- Amoniakální dusík jako N v % 13,0
Celkový hořčík jako MgO v % 4,0
Síra rozpustná ve vodě jako SO3 v % 35,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se doporučuje pro jarní hnojení ozimých plodin, zejména řepky a ozimých obilovin. Také se doporučuje pro použití na jaře pro všechny ostatní plodiny (jarní obiloviny, kukuřice, kořenové plodiny – brambory, cukrovka, brukvovitá zelenina a další plodiny náročné na síru.

Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin.

Vzhledem k hygroskopičnosti je možné toto hnojivo před aplikací míchat s Polidapem (NP hnojivo), ostatními NPK(MgS) hnojivy i draselnou solí.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Nejezte a nepijte při používání (S 20). Nekuřte při používání (S 21). Nevdechujte prach (A 22). Používejte vhodné ochranné rukavice (S 37). Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S 39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení (S 45).

Skladování a doprava:

Balení v PE pytlích á 50 kg, uspořádaných nejvíce v 10 vrstvách. Big-Bag (popř. plast. kontejnery) o obsahu 500 kg uloženy ve třech vrstvách. Volně ložené na hromadách nepřesahujících výšku 3,6 m. Hnojivo skladovat v čistých a suchých skladech, chránit proti povětrnostním vlivům (sluneční záření, srážky).

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

 

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.