DASA (NS 26-13)

Alternativní názvy:

ASS (německy), Saletrosan/Siarczanoazotan/Impuls (polské názvy a obchodní značky)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: NH4NO3.(NH4)2SO4

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 26,0 (1/3 dusičnanový, 2/3 amonný)
Celková síra jako S v % 13,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny či brambory).

Doporučené dávkování:

Kultura kg/ha na jaře kg/ha během vegetace
ozimá pšenice a ozimý ječmen 120 - 180 120 - 180
ozimá řepka, slunečnice 120 - 150 180 - 250
okopaniny 150 - 220 150 - 220
kukuřice na siláž 300 - 400  
zeleniny 150 - 300  
cibuloviny 150 - 200  
bobovité plodiny 150 - 200  

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat  i záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto je třeba chránit pedevším pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc:

Při zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

Při požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování:

Volně ložené se skladuje v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva.

Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.

Balení a doprava:

Hnojivo je dodáváno v PE obalech po 50 kg nebo žocích BigBag po 500 kg. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelností:

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.