DASA 25-12

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: NH4NO3.(NH4)2SO4

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 25,0
- Dusičnanový dusík jako N v % 7,7
- Amoniakální dusík jako N v % 17,3
Síra jako S v % 12,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

DASA 25-12 je jako dusíkaté hnojivo s obsahem síry použitelné k základnímu hnojení a přihnojování většiny zemědělských a zahradních plodin. Je vhodné pro hnojení plodin s vysokými požadavky na síru, jako jsou řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny, brambory.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha Období
Ozimá pšenice, ozimý ječmen 120 - 180 na jaře
120 - 180 během vegetace
Ozimá řepka, slunečnice 120 - 150 na jaře
180 - 250 během vegetace
Okopaniny 150 - 220 na jaře
150 - 220 během vegetace
Kukuřice na siláž 300 - 400 na jaře
Zelenina 150 - 300  
Cibuloviny 150 - 200  
Bobovité plodiny 150 - 200  

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, zohlednit hnojení statkovými hnojivy a vliv předplodiny nebo objektivní diagnostické postupy (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

DASA 25-12 může ohrožovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při opakovaném kontaktu s pokožkou. Prach hnojiva dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Může být příčinou přecitlivělosti, případně i ekzémů. Při manipulaci je nutno používat pracovní prostředky k ochraně pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je regeneračním krémem. Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.

Skladování a doprava:

Hnojivo DASA 25-12 se dodává volně ložené, ve velkoobjemových žocích Big-Bag nebo paletované po 1.200 kg v polyetylénových pytlích o hmotnosti 50 kg, fixovaných PE fólií. Přepravuje se železničními vagóny, loděmi a krytými silničními dopravními prostředky nebo otevřenými dopravními prostředky zakrytými plachtou. Lovochemie může zajistit dopravu vagóny, auty nebo loděmi. DASA 25-12 se skladuje ve skladech s podlahou opatřenou nepropustným povrchem. Hnojivo musí být chráněno před vlivem povětrnostních podmínek, aby nemohlo dojít k druhotnému znečištění a navlhnutí. Po naskladnění se doporučuje hnojivo přikrýt polyetylénovou plachtou.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.