POLIDAP LIGHT NP(S) 14-34(17)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v ammoné podobě v %  14,0
Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 34,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 28,0
Celková síra rozpustná ve vodě jako SO3 v % 17,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5,ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo určené k předseťové aplikaci ke krytí potřeb pěstovaných plodin, doporučená aplikace brzy na jaře, kdykoli je možné ho smíchat s draselnou solí, bezprostředně před aplikací je možné jej smíchat s močovinou, dusičnanem amonným a ledkem vápenatým. Doporučená aplikace celoplošně. Dávkování se řídí potřebami pěstovaných plodin.

Doporučené dávkování:

Kultura Plán t/ha Zásoba fosforu a draslíku v půdě
Nízká, velmi nízká Střední zásoba Vysoká, velmi vysoká
Obilí 5 200 130 70
Řepka 3 250 200 100
Kukuřice na zrno 7 240 200 100
Hrách, bob 3 180 130 70
Brambory bez chlévské mrvy 30 190 140 70
Cukrovka bez chlévské mrvy 40 260 200 110
Louky, pastviny 40 210 160 90


 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach z hnojiva, v závislosti na koncentraci, dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat záněty spojivek. Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy (S 41).

Skladování a doprava:

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv. Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Skladované hnojivo je nutno chránit před vnosem látek organického původu (sláma, dřevo, oleje apod.) nebo látek alkalicky působících (vápno, cement). Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Chraňte před teplem (S 15). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S 17). Volně ložené se skladuje ve skladech na hromadách do max. výše 6 m, od sebe vzdálených min. 2 m nebo v oddělených boxech. Hnojivo je do ČR dodáváno volně loženo nebo v polyetylénových (polypropylénových) obalech. Tyto se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.