POLIDAP NP(S) 18-46(5)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: převážně (NH4)2HPO4

Vlastnost Hodnota
Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 46,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 41,0
Celkový dusík jako N v amonné podobě v % 18,0
Celková síra rozpustná ve vodě jako SO3 v % 5,0
Částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se používá k základnímu hnojení všech plodin a kultur, zejména na půdách s dobrou až velmi vysokou zásobou draslíku a tam, kde se hnojí draslíkem samostatně. K přihnojování plodin během vegetace se používá na půdách s velmi nízkou zásobou fosforu. Toto hnojivo může být použito pod veškeré orné půdy k pěstování jařin a ozimin, okopanin, hodí se i k hnojení pastvin, dále se používá v sadovnictví a ke hnojení zeleniny. Nejvyšší efektivitu získáme použitím Polidapu k předseťovému hnojení smícháním se zeminou v hloubce 10-20 cm. Můžeme ho použít i brzo na jaře hlavně na ozimé rostliny. Víceleté rostliny hnojíme na jaře. Bezprostředně před setbou můžeme míchat s močovinou, dusičnanem a ledkem amonným, kdykoli pak s draselnou solí.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka v kg/ha  
Polní kultury 150 - 300 na jaře 100 - 150 na podzim
Cukrovka, krmná řepa 200 - 300 na jaře 200 - 300 během vegetace
Louky a pastviny 200 - 300 na jaře 200 - 300 během vegetace
Kukuřice 300 - 600  
Řepka 150 - 200 na jaře 200 - 350 během vegetace
Cibule, mrkev, rajčata, okurky 300 - 500 na jaře 100 - 150 během vegetace
Česnek, kedluben, petržel 300 - 500  
Jádroviny, peckoviny 300 - 600  

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach z hnojiva, v závislosti na koncentraci, dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat záněty spojivek. Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy (S 41).

Skladování a doprava:

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv. Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Skladované hnojivo je nutno chránit před vnosem látek organického původu (sláma, dřevo, oleje apod.) nebo látek alkalicky působících (vápno, cement). Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Chraňte před teplem (S 15). Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů (S 17). Volně ložené se skladuje ve skladech na hromadách do max. výše 6 m, od sebe vzdálených min. 2 m nebo v oddělených boxech. Hnojivo je do ČR dodáváno volně loženo nebo v polyetylénových (polypropylénových) obalech. Tyto se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování. 

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.