Amofos (NP 12-52)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: převážně NH4H2PO4, částečně (NH4)2HPO4

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % 12,0
Fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 52,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 48,0
Částice od 1 do 4 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

 Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo se doporučuje používat při aplikaci fosforu k podzimnímu předseťovému hnojení, nebo regeneračnímu hnojení ozimů. Možné použití rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného dusíkatého přihnojování plodin. Nedoporučuje se současná aplikace s hnojivy obsahujícími hořčík a vápník, dochází k zvrhávání (retrogradaci) fosforu.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha (nebo g/10m2)
Obiloviny 100 - 200
Brambory 100 - 200
Zelí, mrkev, řepa 150 - 250
Rajčata, okurky 100 - 150
Jahody 100 - 150
Plodová zelenina 100 - 150
Travní porosty    50 - 150

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou fosforu se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Zamezte styku s kůží a očima (S 24/15). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S 37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).

Skladování a doprava:

Uchovávejte odděleně od potravin (S 14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

36 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.