Kieserit krystalický

Základní informace:

Tuhé hnojivo dodávané v několika variantách. Je to hořečnato-síranové hnojivo získané těžbou z přírodních zdrojů. Obsahuje kromě hořčíku i vodorozpustnou síru (20 % S).

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: Mg[SO4]·H2O

Vlastnost Hodnota
Hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v % min. 24,0
Síra jako SO42- v % min. 54,0
Chloridy jako Cl- v % max. 3,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití

Kieserit je speciální hořečnaté hnojivo vhodné do půd středních až těžších s vyšším pH a s nízkou zásobou hořčíku a dobrou zásobou draslíku. Aplikuje se na podzim na strniště s následným zapravováním, na lehkých písčitých půdách s nebezpečím vyplavení zásadně na jaře. Použití množství hnojiva se řídí náročností konkrétních plodin na spotřebu hořčíku a jeho zásobou v půdě.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
obiloviny 200 - 300
vinná réva 200 - 300
řepka 200 - 300
cukrovka 150 - 300
jehličnany 100 - 400

Uvedená dávka je pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné dávku upřesnit podle zásoby hořčíku v půdě, případně výživného stavu rostlin.
Hnojivo nesmí být aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem ke směru větru mohlo ohrozit.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zamezte styku s kůži a očima (S 24/25). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. 

Skladování a doprava:

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

10 let při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.