Dolomag G

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Uhličitan hořečnatovápenatý jako CaMg(CO3)2 v % 95 - 98
Oxid hořečnatý jako MgO v % 16 - 20
Oxid vápenatý jako CaO v % 28 - 32
Neutralizační hodnota 54
Vlhkost v % ≥3
Rakce pH 8 - 9
Obsah částic 3 - 6 mm v % min. 90
Objemová hmotnost v kg.dm-3 1,25
Barva odstíny hnědé

Rozsah a způsob použití:

Dodávání hořčíku a vápníku jako živiny, regulace pH, odkyselení.
Hnojivo s vysokým obsahem hořčíku a velmi vysokou rozpustností, vyrobeno na bázi mletého dolomitu.
Maximální fragmentace zaručuje rychlou aktivitu a velmi vysokou neutralizační účinnost, což je determinant účinnosti hnojiv a hořčíku.
Hnojivo je určené pro hnojení všech typů polních plodin, ovocných sadů, zahradnictví, luk a pastvin. Dolomag G se doporučuje pro plodiny se zvýšenou poptávkou na hořčík a kyselé půdy s deficitem Mg.
Hnojivo je možné mísit s většinou pevných hnojiv, s výjimkou hnojiv fosforečných.
Nekombinujte s hnojem a mrvou (doporučujeme 4 - 6 týdenní přestávku).
Produkt lze aplikovat všemi dostupnými rozmetadly hnojiv. Doporučuje se zapracovat do orné půdy.

Doporučené dávkování:

Kultura dávka kg [CaO,MgO]/ha pH půdy hladina Mg mg/100 g půdy
Pastviny 900 6,0 6
Kukuřice 900 7,0 7
Pšenice 900 6,5 7
Žito 600 6,0 7
Ječmen 900 7,0 7
Oves 600 6,0 6
Tritikále 700 6,5 6
Řepka 900 7,0 7
Cukrovka 1.000 7,0 7
Červená řepa 900 7,0 7
Brambory 600 6,0 6,5
Mrkev 1.000 7,0 7
Zelí 1.000 7,5 8
Cibule 600 7,0 6
Celer 600 7,0 7

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Dávka by měla být upravena na základě aktuální indikace kyselosti půdy a získání agronomické třídy požadované hodnoty pH doporučené pro konkrétní plodiny. Dávky jsou uvedeny v [CaO,MgO], tedy jako čistá složka. V praxi to znamená, že hnojiva s obsahem oxidu vápenatého (CaO,MgO – 50 %) je třeba použít 2 x více.
Příklad:
Dávka [CaO,MgO] 700 kg x 2 = 1.400 kg [CaCo3] hnojiva.
Náš výzkum naznačuje, že je bezpečnější a účinnější rozdělit dávku hořečnatých hnojiv tak, aby jednorázově nebyla aplikována více než polovina doporučené dávky, a ošetření bylo opakováno pravidelně.
Hořčík patří k obzvláště mobilním prvkům, takže se velmi rychle vyplachuje.
Vápníková hnojiva by neměla být používána na zásobní hnojení – tzn. velké dávky 4-5 t, jednou za několik let. Čím vyšší je aplikována dávka najednou, tím více může dojít k výplachu z půdy již v prvním roce, dokonce až o 50 %.
Polní plodiny: použití v tradičních agronomických lhůtách. Na jaře před setím nebo s aplikací hnojiv, na podzim na strniště před orbou. Produkt může být použit i v zimě.
Ovoce a zelenina: vzhledem k velmi pestré škále by měla být nastavena široká variabilita v jednotlivých lhůtách pro určitou skupinu plodin. Tradičně setí, brzy na jaře, na podzim, po sklizni.
Travní porosty: brzy na jaře nebo na podzim. V případě potřeby možná aplikace mezi řádky.

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Vápnitý dolomit může ohrožovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při opakovaném kontaktu s pokožkou. Prach hnojiva dráždí pokožku, dýchací cesty a oči, u citlivých osob může případně způsobit i další vážnější zdravotní potíže. Při manipulaci je nutno používat pracovní prostředky k ochraně pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je reparačním krémem.
Při nadýchání: přerušit práci.
Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně omýt vodou a mýdlem.
Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Specifická rizikovost:
• R 36 Dráždí oči

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání:
• S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
• S 22 Nevdechujte prach
• S 25 Zamezte styku s očima
• S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování a doprava:

Hnojivo by mělo být skladováno v suchých skladech, chráněných před vlivem povětrnostních podmínek.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

 

Poptávky a dotazy:

Položky označené   jsou povinné.