DOLOKORN

Základní informace:

Granulované hořečnato-vápenaté hnojivo pro dodání Mg a Ca a úpravu půdní reakce (pH).

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého CaCO3.MgCO3

Vlastnost Hodnota
CaCO3 + MgCO3 v %ve vysušeném vzorku min. 90,0
MgCO3 v % ve vysušeném vzorku min. 30,0
Přepočtená bazická účinnost jako CaO v % min. 53,0
Částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 1,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg vysušeného vzorku: kadmium 1,5; chrom 50; olovo 30; arsen 10; rtuť 0,5.

Rozsah a způsob použití:

Hnojivo je určeno především pro půdy s hodnotou pH do 6,7. Aplikací odpovídajících dávek dosytí hladinu hořčíku na požadovanou úroveň. Hnojivo je možno použít i pro výrobu směsí hnojiv.
U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení hořčíkem a vápníkem, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění.
U víceletých kultur možnost hnojení předzásobně. V sadech a chmelnicích pro každoroční aplikaci.
Hnojivo nelze rozpouštět ve vodě a aplikovat na list a není určeno pro odstranění akutního deficitu Mg!

Doporučené dávkování:

Hnojení hořčíkem podle půdních rozborů doporučenými dávkami dle normativů. Pokud výsledky AZP udávají pro určitý pozemek kategorii zásobenosti dobrou, hnojíme dávkou, která nahradí odběr plodiny. Tyto dávky činí orientačně:
 

Kultura Dávka v kg/ha
obiloviny 200 - 300
ozimá řepka 200 - 300
cukrovka 250 - 400
jetel, vojtěška 250 - 400
zelenina 300 - 400
kukuřice na siláž 200 - 300

V kategorii zásobenosti vyhovující zvýšíme dávky asi 1,5 krát, v kategorii nízké zásobenosti až 2 krát.

Pro účely vápnění vycházíme z půdního druhu a hodnoty pH (roční dávky vápnění):

Orná půda:     Travní porost:
Druh půdy pH Dávka v t/ha Druh půdy pH Dávka v t/ha
lehká 4-6 - 5,0 1,5 lehká < 4,5 1,0
5,1 - 5,5 1,0 4,6 - 5,0 0,5
5,6 - 5,7 0,5
 

 
střední 5,1 - 5,5 1,2 střední < 4,5 1,3
5,6 - 6,0 0,7 4,6 - 5,0 1,0
6,1 - 6,5 0,4 5,1 - 5,6 0,5
těžká 5,1 - 5,5 1,5 těžká < 4,5 1,5
5,6 - 6,0 1,0 4,6 - 5,0 1,3
6,1 - 6,5 0,5 5,1 - 5,5 0,7

Aplikace:

Odstředivými (talířovými) rozmetadly jako ostatní granulovaná hnojiva.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Hnojivo není ani žíravinou ani jedem ve smyslu předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Je upraveno do bezprašné formy, na pracovištích je však nutno technickým opatřením zabezpečit takové podmínky, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace pro prach 10 mg/m3 (hodnota doporučená). Při práci je nutné používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle, ochranný oděv). Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Je nutné dodržovat osobní hygienu a po práci omýt ruce teplou vodou a ošetřit reparačním krémem.

Pokyny pro první pomoc:

Při zasažení očí: vyplachovat oba spojivkové vaky velkým množstvím vody po dobu alespoň 10 minut. Po důkladném vypláchnutí je možno vyplachovat borovou vodou nebo Ophtalem.
Při zasažení kůže: opláchnout dostatečným množstvím vody, důkladně bez mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem.
Při nadýchání: přerušit práci a přemístit postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout oči, ústa i nosní dutinu vodou.
Při požití: vypít větší množství pitné vody a vyhledat lékařské ošetření.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a vždy při zasažení očí vyhledat lékaře.

Skladování a doprava:

Dolokorn se dodává volně ložený. Volně ložený musí být skladován v suchých skladech na hnojiva.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.