Superfosfát trojitý 46

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: relativně čistý dihydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2

Vlastnost Hodnota
Fosforečnan rozpustný v neutrálním cistranu amonném jako P2O5 v % 45,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě v % 43,0
Částice od 2 do 5 mm v % 90,0
Částice pod 1 mm v % 3,0
Částice nad 10 mm v % 0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5,ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Superfosfát je univerzální fosforečné hnojivo. Používá se jako základní rychle působící fosforečné hnojivo před a po výsevu, na přihnojování plodin ve fázi kritické potřeby a maximální spotřeby živin, stejně jako na udržování stálých a vysokých úrod plodin. Jako základní fosforečné hnojivo se nehodí pro půdy bohatě zásobené vápnem, železem, hliníkem a pro půdy silně kyselé.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
obiloviny 100 - 150
kukuřice 200 - 250
ozimá řepka 150 - 200
louky a pastviny 200 - 250

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou fosforu se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Zamezte styku s kůží a očima (S 24/15). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S 37/39). Při zasažení očí okamžite důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).

Skladování a doprava:

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. Uchovávejte odděleně od potravin (S 14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2).

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.