Superfosfát jednoduchý 19 granulovaný (P19)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: Ca(H2PO4)2.CaSO4

Vlastnost Hodnota
Fosforečnan ropustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 19,0
Fosporečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 17,6
Částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5,ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Superfosfát je univerzální fosforečné hnojivo. Používá se jako základní rychle působící fosforečné hnojivo před a po výsevu, na přihnojování plodin ve fázi kritické potřeby a maximální spotřeby živin, stejně jako na udržování stálých a vysokých úrod plodin. Jako základní fosforečné hnojivo se nehodí pro půdy bohatě zásobené vápnem, železem, hliníkem a pro půdy silně kyselé.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka v kg/ha
obiloviny    70 -   80
kukuřice 100 - 120
brambory    70 -   80
ozimá řepka    70 -   80
polní zelenina    80 - 100
viná réva    80 - 100
ovoce    80 - 100
pícniny    80 - 100
jetel a vojtěška    80 - 100
louky a pastviny    50 -   80

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Zamezte styku s kůží a očima (S 24/15). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S 37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22).

Skladování a doprava:

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13).

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.