Hyperkorn 26

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Fosforečnan rozpustný v minerální kyselině jako P2O5 v % 26,0
Fosforečnan rozpustný ve 2 % kyselině mravenčí (55 % z rozpustného v minerální kyselině) jako P2O5 v % min. 14,3
Vápník jako CaO v % 40,0
částice 2 - 5 mm v % min. 90,0
částice pod 1 mm v % max. 3,0
částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

V hnojivu je velmi malý podíl lehčeji rozpustného fosforu, proto je jeho uvolňování do půdy a pro rostliny velmi pozvolné. Hnojivo je vhodné do kyselých půd a jeho využití se zvýší kombinací organickým hnojením.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka v kg/ha
Obiloviny 250 - 300
Kukuřice 350 - 400
Řepka, olejniny 350 - 400
Lesní porosty 300 - 400
Réva vinná 150 - 200
Zelenina 250 - 400

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně výživného stavu rostlin. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Nejezte a nepijte při používání (S 20). Nekuřte při používání (S 21). Nevdechujte prach (S 22). Používejte vhodné ochranné rukavice (S 37). Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S 39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) (S 45).

Skladování a doprava:

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.