Dolophos 26

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Celkový fosfor jako P2O5 v % (rozp. v minerální kyelině) min. 26,0
Fosforečnan jako P2O5 rozpustný ve 2 % kyselině mravenčí min. 15,0
Obsah vápníku jako CaO v % 40,0
Obash hořčíku jako MgO v % 3,0
částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
částice pod 1 mm v % max. 3,0
částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg vysušeného vzorku: kadmium 50; chrom 150; olovo 15; arsen 10; rtuť 1,0.

Rozsah a způsob použití:

Dolophos 26 se používá zejména k hnojení kyselých půd, ale můžeme jím hnojit i na půdách slabě kyselých a neutrálních. Fosfor působí pomaleji, což je výhodné zejména na lehčích a středních půdách. Nejvhodnější období pro použití Dolophosu je po sklizni na podzim při orbě a přípravě půdy k setí nebo na jaře při předseťové přípravě. Hnojivo může být přednostně použito k zásobnímu hnojení fosforem pro všechny plodiny. Po aplikaci hnojiva je vhodné jeho zapravení do půdy.

O dávce Dolophosu rozhoduje rozbor půdy na obsah přístupného fosforu. Orientační dávky jsou uvedeny v následující tabulce:

Doporučené roční dávky fosforu v kg P2O5/ha: 

Obsah přístupného P (mg/kg)

Dávka P2O5/ha podle EVH (t/ha)

půdní druh 4 5 6
L S T L S T L S T L S T
60 50 40 78 85 94 92 100 110 92 100 110
61-95 51-75 41-65 55 60 66 64 69 76 73 79 87
96-130 76-100 66-90 46 50 55 55 60 66 64 70 77
131-160 101-130 91-120 28 30 33 37 40 44 46 50 55

Doporučené roční dávky Dolophosu 26:

Kultura Dávka v kg/ha
obiloviny 250 - 300
ozimá řepka 350 - 400
cukrovka 400 - 500
jetel, vojtěška 400 - 500
zelenina 400 - 500
kukuřice na siláž 250 - 350

 Aplikace:

Odstředivými (talířovými) rozmetadly všech typů jako ostatní granulovaná hnojiva.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Hnojivo není ani žíravinou ani jedem ve smyslu předpisu o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Je upraveno do bezprašné formy, na pracovištích je však nutno technickým opatřením zabezpečit takové podmínky, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace pro prach 10 mg/m3 (hodnota doporučená. Při práci je nutné používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle, ochranný oděv). Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Je nutné dodržovat osobní hygienu a po práci omýt ruce teplou vodou a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc:

Při zasažení očí: vyplachovat oba spojivkové vaky velkým množstvím vody po dobu alespoň 10 minut. Po důkladném vypláchnutí je možno vyplachovat borovou vodou nebo Opthalem.
Při zasažení kůže: opláchnout dostatečným množstvím vody, důkladně bez mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem.
Při nadýchání: přerušit práci a přemístit postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout oči, ústa i nosní dutinu vodou.
Při požití: vypít větší množství pitné vody a vyhledat lékařské ošetření.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a vždy při zasažení očí vyhledat lékaře.

Skladování a doprava:

Dolophos 26 se dodává volně ložený. Volně ložený musí být skladován v suchých skladech na hnojiva.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

18 měsícù od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.