LAD 27 (ledek amonný s dolomitem, 27 % N)

Alternativní názvy:

Calc-Ammonium Nitrate - CAN (anglicky), Kalk-Ammoniaksalpeter - KAS (německy), Petisó (maďarsky), Saletrzak/Salmag/Canwil (polské obchodní značky)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: NH4NO3 + CaMg (CO3)2

Vlastnost Průměrná hodnota
Celkový dusík jako N v % 27,0 (½ dusičnanový, ½ amonný)
Celkový vápník jako CaO v % 7,0
Celkový hořčík jako MgO v % 5,0
Částice od 1 mm do 4 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Uvedené fyzikální vlastnosti odpovídají granulované formě hnojiva. Dodává se ještě tzv. prilovaná forma, kde je horší granulometrie, zejména větší rozptyl velikosti granulí a větší podíl menších částic. Toto hnojivo je vhodné ke skladování v žocích BigBag. Chemické složení je totožné.

Obsah rizikových prvků: 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg na kg hnojiva) - kadmium 1,0; olovo 10,0; rtuť 1,0; arzén 10; chrom 50,0.

Rozsah a způsob použití:

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík.

Doporučené dávkování:

kultura dávka v kg/ha
ozimá pšenice a ozimý ječmen 170 - 500
ozimé žito 150 - 400
jarní pšenice a jarní ječmen 120 - 350
jarní ječmen sladovnický    90 - 200
oves 120 - 300
ozimá řepka 180 - 600
kukuřice 350 - 700
brambory 170 - 500
cukrovka 220 - 500
trvalé travní porosty 100 - 500

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13).
Vyprázdněné obaly doporučujeme předat do sběru druhotných surovin.

Upozornění:

Podle ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv” je ledek amonný zařazen do třídy B. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46 5750. Teplota vzplanutí je 410 °C (stanoveno zkušební metodou podle ČSN 64 0149 „Stanovení vznětlivosti materiálu”). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici - vždy je nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit.

Balení a doprava:

PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Doba použitelnosti:

18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.