DAM 390 (30 % N)

Alternativní názvy:

NITROSOL (maďarský obch. název), UAN (anglická zkratka), AHL (německá zkratka), RSM (polská zkratka)

Základní informace:

DAM 390 je vodný roztok dusičnanu amonného a močoviny s průměrným obsahem 30 % hmotnostních dusíku, z toho 1/4 ve formě amonné, 1/4 ve formě dusičnanové a 1/2 ve formě močovinové. Kapalné dusíkaté hnojivo DAM 390 při optimálním složení 42,2 % dusičnanu amonného, 32,7 % močoviny a 25,1 % vody obsahuje ve 100 litrech roztoku 39 kg dusíku a má při teplotě 25 °C hustotu 1.300 kg.m-3, vysolovací teplota je -10 °C. Při eventuální krystalizaci však nezvětšuje objem a neohrožuje tak skladovací nádrže. Při zvýšení teploty nad 0 °C nabývá opět konzistenci čirého roztoku bez újmy na kvalitě produktu a obsahu dusíku.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: NH4NO3.Co-(NH2)2.H20

Vlastnost Průměrná hodnota
Celkový dusík jako N v % 30,0
Amidický dusík jako N v % 15,0
Amonný dusík jako N v % 7,5
Nitrátový dusík jako N v % 7,5
Biuret v % max. 0,5

Rozsah a způsob použití:


Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (N-Tester, rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny. Ve specifických případech lze DAM 390 použít k základnímu hnojení, ale je určen především k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy a podobně) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím. K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N.ha-1 a u většiny dvouděložných rostlin). V případě ředění DAMU je nutné dodržet minimální ředění 1 díl DAMU a 7 dílů vody. Při menším ředění může dojít k popálení porostu!!! DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Signální slovo: varování

 

 

 

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ:
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci.

Upozornění:

DAM 390 není látkou požárně nebezpečnou ani výbušnou, má však oxidační účinky. Sušina hnojiva je hořlavá, v případě vysolení nebo vytvoření zaschlých zbytků je vzniklý solný povlak při styku s organickými látkami hořlavý. Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 80° C. Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny apod.). Teplota vysolení –10° C. Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou. Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniku hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného dopravce. Nepodléhá předpisu ADR/RID.

Doba použitelnosti:

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.