Síran draselný práškový

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: K2SO4

Vlastnost Hodnota
Draslík jako vodorozpustný K2O v % 50,0
Chloridy jako Cl- v % max. 3,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva) kadmium 1,0, olovo 10,0, rtuť 1,0, arsen 10,0, chrom 50,0.

Rozsah a způsob použití:

K základní podzimnímu hnojení nebo i brzy na jaře. Vhodný pro všechny plodiny citlivé na chlor nebo jej podmíněně snášející. 

Doporučené dávkování:

Kultura   Dávka kg/ha
zelenina hrách, fazole 200 - 250
cibulová a listová 200 - 250
plodová 300 - 400
ovoce drobné ovoce, jahody 150 - 300
brambory   500 - 600

Množství uvedené v tabulce rovnoměrně rozhoďte na plochu a zapracujte do půdy.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39).

Skladování a doprava:

Hnojivo skladujte v suchu, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.