Síran draselný granulovaný

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: K2SO4

Vlastnost Hodnota
Draslík jako vodorozpustný K2O v % 50,0
Chloridy jako Cl- v % max. 3,0
Částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Síran draselný je hnojivo obsahující vodorozpustný oxid draslíku. Je vhodný pro kultury citlivé na chlor. Používá se zejména k hnojení brambor, slunečnice, zeleniny, vinné révy, ovocných dřevin a konifer. Nejvhodnější doba použití je při předseťové nebo předsadbové přípravě půdy.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
Vinná réva, ovocné dřeviny, konifery 200 - 400
slunečnice 400 - 600
zelenina, brambory 500 - 700

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Zamezte styku s kůži a očima (S 24/25). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo bličejový štít (S 36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Skladování a doprava:

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo v žocích BigBag. Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. 

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

10 let při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.