Patenkali

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: K2SO4.MgSO4

Vlastnost Hodnota
Draslík jako vodorozpustný K2O v % 29,0
Hořčík jako MgO rozpustný ve vodě v % 10,0
Částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10,rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Patentkali je hořečnato-draselné hnojivo obsahující vodorozpustné oxidy draslíku a hořčíku, je vhodný pro kultury citlivé na chlor a náročné na spotřebu hořčíku. Používá se k hnojení brambor, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny, konifer. Nejvhodnější doba použití je při předseťové nebo předsadbové přípravě půdy.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
vinná réva, ovocné dřeviny, konifery 200 - 400
slunečnice 400 - 600
zelenina, brambory 500 - 700

Půda s vysokou zásobou draslíku se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu draslíku, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).

Skladování a doprava:

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

10 let při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.