KORNKALI (KAMEX) 40 % K + MgO

Základní informace:

Chlorid draselný kombinovaný s hořečnatou složkou s obsahem 40 % draslíku ve formě chloridu a 6 % hořčíku v síranové formě jako kieserit. Dalšími důležitými prvky jsou také sodík (3 %) a síra (4 %). Obsah živin se mírně liší podle formy dodávaného hnojiva. V práškové formě má narůžovělou barvu.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: KCl.MgSO4

Vlastnost Hodnota
draslík jako vodorozpustný K2O v % min. 40,0
hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v % min. 5,5
částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
částice pod 1 mm v % max. 3,0
částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Korn-Kali je draselno-hořečnaté hnojivo chloridového typu v granulované nebo práškové formě určené k základnímu hnojení na lehčích a středních půdách, kde obsažený podíl hořčíku postačuje k pokrytí jeho potřeby. Používá se u plodin dobře reagujících na sodík (cukrovka, krmná řepa, pícniny). Nevhodné aplikovat k plodinám citlivým na chlór. Kromě draslíku a hořčíku hnojivo obsahuje 4 % síry a 3 % sodíku.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
Obiloviny 300 - 350
Hrách, bob 300 - 350
Kukuřice 400 - 500
Řepka, slunečnice 400 - 500
Brambory 500 - 600
Cukrovka 500 - 700
Pícniny na orné půdě 400 - 600

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky podle zásoby draslíku v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou draslíku se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu draslíku, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici. Méně vhodné pro těžké jílovité půdy náchylné ke slévání.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).

Skladování a doprava:

Skladujte v uzavřených originálních obalech. Skladujte v suchu odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13/49). Uschovávejte mimo dosah dětí (S 2).

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo je dodáváno volně ložené nebo balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

10 let od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.