Draselná sůl (60 % K)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Chemické složení: KCl

Vlastnost Hodnota
draslík jako vodorozpustný K2O v % min. 59,5
vlhkost v % max. 1,0
částice od 2 do 5 mm v % min. 90,0
částice pod 1 mm v % max. 3,0
částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Chlorid draselný je hnojivo, které se používá k základnímu hnojení. Přihnojení travních porostů se provádí v předjaří nebo po sečích. Jeho použití je nevhodné k rostlinám citlivým na chloridovou formu draslíku.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka kg/ha
pšenice, žito 150 - 250
ječmen 200 - 350
řepka 250 - 350
brambory 300 - 400
cukrovka 300 - 500
kukuřice 250 - 400
travní porosty 100 - 300

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky podle zásoby draslíku v půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou draslíku se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu draslíku, je třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Chlorid draselný může dráždit kůži, oči a dýchací cesty. Při práci je třeba se vyvarovat přímého kontaktu s hnojivem a používat vhodné osobní ochranné pomůcky k ochraně kůže, očí a dýchacích cest. Pří náhodném požití velkého množství mohou nastat křeče a zažívací potíže. Technickými opatřeními (větrání, místní odsávání) při práci s hnojivem je třeba snížit prašnost na minimum a omezit i kontakt pokožky s hnojivem. Při práci s hnojivem je zakázané jíst, pít a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Skladování a doprava:

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být, ani přechodně, skladováno ve vlhkém prostředí.

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

10 let při dodržení podmínek skladování.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.